کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند.

در حال نمایش 14 نتیجه

کیف دو تیکه آستیگمات

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه اهواز

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و ... مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه باختران

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه پر سرمه ای

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه شامادورا

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه شیراز

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه طهران

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه کاج سبز

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه کاشان

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه گلبرگ صورتی

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه لوزی سبز

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه نور

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه هرمز

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و ... مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.

کیف دو تیکه هگمتانه

3,550,000 ریال
کیف‌های دوتیکه کنفی گوشه با کنف درجه یک و پارچه‌های گوشه تولید میشوند. دارای فضایی کافی برای استفاده روزانه هستند و وزن کم آنها حمل آنها را در طولانی مدت راحتتر میکند. برای استفاده روزمره, سفر, دانشگاه و … مناسب هستند. نامگذاری طرح‌های این کیف‌ها بر اساس نام شهرهای زیبای ایران انجام شده است.