بافت این بندعینک ها با نخ های ظریف به صورت دستی انجام شده است.

نامگذاری اکسسوار بافت گوشه بر اساس نام شهرهای مختلف جهان انجام شده است.

هیچ محصولی یافت نشد.